Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
 • Przechowalnia 0
 • FOREST NATURA
  Netto: 12,489,43 zł
  Brutto: 15,362,00 zł
  FOREST NATURA
  Netto: 12,489,43 zł
  Brutto: 15,362,00 zł
  HP30 EVO
  Netto: 24,096,75 zł 22,891,91 zł
  Brutto: 29,639,00 zł 28,157,05 zł
  HP30 EVO
  Netto: 24,096,75 zł 22,891,91 zł
  Brutto: 29,639,00 zł 28,157,05 zł
  HP15 EVO
  Netto: 17,573,98 zł 16,695,29 zł
  Brutto: 21,616,00 zł 20,535,20 zł
  HP15 EVO
  Netto: 17,573,98 zł 16,695,29 zł
  Brutto: 21,616,00 zł 20,535,20 zł
  HP22 EVO
  Netto: 19,809,76 zł 18,819,27 zł
  Brutto: 24,366,00 zł 23,147,70 zł
  HP22 EVO
  Netto: 19,809,76 zł 18,819,27 zł
  Brutto: 24,366,00 zł 23,147,70 zł
  FOREST - PIEC NA PELLET Z PODAJNIKIEM
  Netto: 12,489,43 zł
  Brutto: 15,362,00 zł
  FOREST - PIEC NA PELLET Z PODAJNIKIEM
  Netto: 12,489,43 zł
  Brutto: 15,362,00 zł
  Sprzedaż ratalna 0,5 %

  ZASADY SPRZEDAŻY

  Przebieg  zakupów ratalnych przez Internet:

  złożenie zamówienia w sklepie internetowym

  przysłanie za pośrednictwem poczty e-mail lub fax - dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu:

  -pesel
  -nr dowodu osobistego i do kiedy ważny
  -adres zameldowania
  -numer telefonu komórkowego
  -adres i nr telefonu zakładu pracy
  -wykształcenie, i stanowisko jakie zajmuje
  -dochód w wysokości ... i z jakiego tytułu
  -w jakiej kwocie jest obciążony dochód (np. Koszt płaconych kredytów, ilość osób na utrzymaniu, wysokość czynszu, itp.)

  decyzja banku o przyznanie kredytu. Zazwyczaj w ciągu jednej godziny
  jeśli bank pozytywnie rozpatrzy prośbę o uzyskanie kredytu, klient zostanie poproszony o podanie treści SMS (podpis elektronczny umowy)
  wysyłka zamówionego towaru  Promocja: RATY 0,4% w skali miesiąca ( 10 rat = 4% Całkowity koszt kredytu)


  Warunki zakupów ratalnych 

  Bank udziela kredytu na okres maks. 36 miesięcy, wpłata początkowa może być dowolna.
  Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 30.000 zł oraz nie może być mniejsza niż 50 zł – maksymalnie może to być 7-krotność dochodów kredytobiorcy.
  Miesięczna rata nie może przekroczyć 80% miesięcznych dochodów klienta.

  Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają:

  obywatelstwo polskie,
  stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
  pełną zdolność do czynności prawnych,
  uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku kredytu wysokiego),
  zdolność kredytową.

  Stałym dochodem akceptowanym przez Bank jest dochód uzyskiwany z tytułu:
  umowy o pracę,
  działalności gospodarczej,
  prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  emerytury w tym emerytury zagraniczne,
  zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
  renty z tytułu niezdolności do pracy (wypłacane przez ZUS lub KRUS) w tym renty zagraniczne wypłacane za ich pośrednictwem,
  renty z tytułu niezdolności do pracy (wypłacane przez MOPS),
  renty rodzinnej.

  Dodatkowe warunki:
  • Kredyt ratalny  dostępny jest bez dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli, weksli).


  1. Jeśli przy danym kredycie wymagane jest poręczenie małżonka, małżonek musi okazać takie same dokumenty tożsamości, jakie są wymagane od osób 

  Klient ubiegający sięo kredyt musi okazać:


  1. dowód osobisty,
  2. drugi dokument tożsamości do wyboru (chyba że zgodnie z procedurą danego produktu nie jest to wymagane):
  a) paszport,
  b) książeczkę wojskową,
  c) legitymację ubezpieczeniową,
  d) legitymację emeryta lub rencisty,
  e) prawo jazdy,


  Dokumenty potwierdzające uzyskiwanie stałych dochodów w przypdaku kredytu powyżej 18000zł brutto:

  osoby zatrudnione na umowę o pracę
  a) zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale), które powinno zawierać następujące dane:
  o imię i nazwisko osoby,
  o numer PESEL,
  o dokładny adres i telefon zakładu pracy,
  o pieczęć firmową zakładu oraz pieczątkę imienną wraz z podpisem osoby upoważnionej dowystawiania tego rodzaju zaświadczeń,
  o zajmowane stanowisko,
  o wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich trzech miesięcy,
  o okres zatrudnienia(od kiedy i na jaki czas),

  b) warunkiem udzielenia kredytu jest zatrudnienie w danym zakładzie pracy przez okres co najmniej 3miesięcy (na czas nieokreślony lub określony) przed dniem zawarcia umowy,
  d) osoby zatrudnione na czas określony mogą otrzymać kredyt pod warunkiem, że termin spłaty ostatniej raty kredytu przypada na co najmniej jeden miesiąc przed terminem rozwiązania stosunku pracy,
  e) zaświadczenie wystawione przez zakład pracy ważne jest zawsze jeden miesiąc od daty wystawienia,  emeryci
  a) odcinek emerytury z ostatniego lub przedostatniego miesiąca (w oryginale)
  lub
  b) kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia (jeżeli nie uległo jeszcze waloryzacji)
  lub
  c) kopię ostatniej waloryzacji świadczenia,

  osoby otrzymujące zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne
  a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy określające rodzaj świadczenia oraz wysokość uzyskiwanego dochodu
  lub
  b) kopię decyzji o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego wraz z wydrukiem„indywidualnej karty wypłat zasiłków" określającym wysokość pobieranego świadczenia,

  osoby pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną
  a) odcinek renty z ostatniego lub przedostatniego miesiąca (w oryginale)
  lub
  b) kopię ostatniej waloryzacji świadczenia
  lub
  c) kopię decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia (jeżeli nie uległo jeszcze waloryzacji),

  osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek przedkładają
  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopię) lub inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np.koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz
  a) kopie dowodów wpłat do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące
  lub
  b) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (w oryginale)
  lub
  c) kopie dowodów opłacenia podatku dochodowego za okres ostatnich 3miesięcy
  lub
  d) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (w oryginale)
  lub
  e) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy(w oryginale)
  lub
  f) poświadczoną przez Urząd Skarbowy deklarację podatkową za okres co najmniej 3 ostatnich miesięcy (kopia),

  Warunkiem udzielenia kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3miesięcy przed dniem zawarcia umowy.

  osoby prowadzące gospodarstwo rolne
  a) kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok,z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego
  lub
  b) zaświadczenie z Urzędu Gminy (w oryginale) potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną
  oraz dodatkowo:
  o kopię ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS
  lub
  o kopię ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego,

  W przypadku gdy Klient prowadzący działalność gospodarczą lub posiadający gospodarstwo rolne przedstawia dokumenty (akceptowane przez LUKAS), na podstawie których niemożna ustalić wysokości dochodów, wysokość dochodów przyjmuje się na podstawie ustnego oświadczenia Klienta.

  Promocje dostępne w Systemie Ratalnym 

  1
  1. Raty za 0,4 % miesięcznie
  - dokonując zakupu na raty na warunkach promocyjnych Klient zyskuje obniżeni e łącznej kwoty wszystkich kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu,do zapłaty
  których jest zobowiązany. Klient spłaca kredyt w "n" równych"wymaganych spłatach
  miesięcznych", a kwota "wymaganej spłaty miesięcznej" wynosi 1/n-tą ceny towaru powiększoną o 0,5%
  tej ceny. Aby została zachowana ta reguła klient biorący w niej udział nie powinien uiszczać wpłaty
  własnej.
  Umowa kredytu na podstawie której dokonany został zakup w ramach promocji musi być zawarta
  na okres od 10 do 36 miesięcy.

  2.

  3

  Więcej szczegółów uzyskasz pod nr telefonu 692-449-076

  Akceptuję

  STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI PLIKÓW. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.